تيم واليبال نوجوانان بناب به عنوان نايب قهرماني مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان استان دست يافت.

اين مسابقات در تبريز برگزار شد و طي آن تيم مرند بعنوان اول دست يافت و تيم تبريز سوم شد.

پنج تيم در اين رقابتها حضور داشتند.