هیات داوران دومین جشنواره موسیقی مقامی فجر آذربایجان، نفرات برتر خود را در دو بخش تکنوازی و آواز شناخت.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی دومین جشنواره موسیقی مقامی فجر، هیات داوران این جشنواره مرکب از داود آزاد، نعمت جوانشیر، سعید میرزا زاده، آیدین شاطریان، ناصر عطاپور، خسرو سرتیپی و احمد ستاری نفرات برتر خود را در بخش های مختلف جشنواره به شرح ذیل اعلام کرد.

بخش آواز: رتبه اول: (به صورت مشترک)  سیامک اصغری نصر آبادی از مشکین شهر و عباس نجف پور از ارومیه/ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی رتبه دوم:(به صورت مشترک) علی نوروزی از تبریز و اکبر بویر از بناب، لوح تقدیر و 10میلیون ریال جایزه نقدی رتبه سوم: (به صورت مشترک) ناصر اسلامی از اردبیل و سینا جوانشیر از بیله سوار مغان،  لوح تقدیر و 7میلیون ریال جایزه نقدی رتبه چهارم: مجید عصری آقبلاغی از مشکین شهر، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی رتبه پنجم: محمدرضا قاسمی از تبریز، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی رتبه ششم: هدایت جوانشیر از پارس آباد مغان، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی رتبه هفتم: فرزاد ملکی از اردبیل، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی رتبه هشتم: مهدی حمزه زاده از اردبیل، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی هیات داوران همچنین از هنرمندان روشندل، ابراهیم غلامی، حسن مقصودی و ساسان علی زاده به صورت ویژه تقدیر نمود.

بخش تار: رتبه اول:(به صورت مشترک) بهروز اسکندری از زنجان و ائلمان اطهری از خوی، تنديس جشنواره لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 15 ميليون ريال رتبه دوم: (به صورت مشترک) بابک حسین زاده از ارومیه و شهریار الهی از مشکین شهر، تنديس جشنواره لوح افتخار و جايزه نقدي معادل 10 ميليون ريال رتبه سوم: (به صورت مشترک) محمدرضا مختاری از میانه و بابک خیرجو از مشکین شهر، تنديس جشنواره لوح افتخار و جايزه نقدي معادل 7 ميليون ريال هیات داوران همچنین ضمن معرفی فرزین انگوری و یانار رنجبران به عنوان "پدیده های جشنواره" از آقایان عبدالحسین میدانی، محمدعلی برزگر، افشین روحی از تبریز، فرهاد جدی از اردبیل، افشار شفیعی از پارس آباد مغان، پیام مرادی از اردبیل و سالار نجفی را شایسته دریافت لوح تقدیر و هدیه فرهنگی معرفی کردند.

بخش ریتم: رتبه اول: حسن سادات، تنديس جشنواره، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 15 ميليون ريال رتبه دوم: (به صورت مشترک) نقی صاحبقرانی و بهرنگ پادیر، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 10 ميليون ريال رتبه سوم:(به صورت مشترک) وقار اصغری و روزبه طالبی، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 7 ميليون ريال هیات داوران همچنین آقایان هادی صالح زاده نوازنده قاوال از مشکین شهر، بهزاد جوست از نقده و فرشید عادلی نوازنده قوشاناغار را به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی کردند.

بخش کمانچه: رتبه اول: عباس نجف پور از ارومیه، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 15 ميليون ريال رتبه دوم: آیدین رستمی از نقده، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 10 ميليون ريال رتبه سوم: سعید غفرانی از تبریز، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 7 ميليون ريال هیات داوران همچنین آقایان سهند طالعی، ناصر نیکمندان از تبریز و محسن اسکندری از زنجان را به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی کردند.

بخش قارمان: رتبه اول: سینا حسن زاده از تبریز، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 15 ميليون ريال رتبه دوم: هادی صیرفی از تبریز، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 10 ميليون ريال رتبه سوم: آرش زاد غفاری از تبریز، لوح افتخار و جايزه نقدی معادل 7 ميليون ريال هیات داوران همچنین آقایان هدایت جوانشیر از پارس آباد مغان، بابک افشاری از تبریز و مسعود شهیدی را به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی کردند.

منبع: http://honar.

tabriz.

ir/?MID=21&Type=News&TypeID=61&id=1669 .