"قريب ظهر به سوي بناب حركت كرديم و عصر بدانجا رسيديم.

در كاروانسرايي حجره گرفتيم و منزل كرديم.

اين قصبه بازار و چارسويي دارد اما كاروانسرا براي اقامت تجار نيست.

اين قصبه جاي بزرگ و معتبريست با اينكه از مضافات مراغه بشمار ميرود.

خانه ها تماما از خشت خام ساخته شده و بناي سنگي ابدا ديده نميشود.

اسباب ثروت و معيشت اهالي از باغات ميوه و خشكبار است.

مردمان شهر اغلب كاركن، تلاشگر، و قانع بوده مسرف و تلف كننده نيز نيستند.

گويا درستكار نيز هستند زيرا در ميانشان ورشكستگي ديده نميشود.

با اينكه غالب بيسوادند اما فساد به اخلاقشان راه نيافته است.

مردم آزار و شرير نيستند.

خصوصا به صفات پسنديده و غريب نوازي متصفند.

".