مذاکره نماینده بناب در مجلس با رییس کل بانک مرکزی

به گفته ی شیخ رضا وی در این تصویر با رییس کل بانک مرکزی در مورد سرمایه گذاری در بناب، سود بانکی، و حمایت از سرمایه گذاری در شهرستان بحث و تبادل نظر نموده است.

وی همچنین گفت: مقرر شد جلسه ای با حضور بهمنی و فعالین اقتصادی و صنعتی در بناب برگزار شود.

.