مجتمع آموزس عالی بناب که اخیرا بعنوان دانشگاه بناب ارتقا یافته است  شاهد اجرا و پیشرفت فیزیکی بسیار خوب طرحهای عمرانی میباشد.

با  توجه به افزایش بودجه این دانشگاه- اینک پس از اتمام ساختمانهای  خوابگاه دختران- شاهد ساخت ۲ ساختمان ۵ طبقه دیگر هستیم که یکی  از آنها ساختمان کلاسها و دیگری سلف سرویس این دانشگاه میباشد.

بر  اساس طرحهای موجود یک ساختمان کلاسها نیز به مجموعهی فضاهای  فیزیکی این دانشگاه اضافه خواهد شد.

همچنین رشته های جدیدی در  مقاطع کارشناسی و ارشد نظیر کشاورزی- منایع طبیعی- شیمی در  مقطع کارشناسی و مهندسی برق و عمران در مقطع کارشناسی ارشد  به مجموع رشته های دانشگاه بناب اضافه خواهند شد.