در روزهاي اخير همشهريان بنابي شاهد اقداماتي در زمينه تعويض تابلوهاي مربوط به اسامي خيابان ها و كوچه هاي خود بوده اند.

در نگاهاول اين اقدام شهرداري قابل تمجيد و تحسين ميباشد چرا كه تابلوهاي پيشين در زمان شهرداري جناب رحيميان نصب شده بودند و بهتر بود با تعويض و نوسازي آنها چهره ي شادابتري ازشهر ترسيم شود.

اما نكته اي كه تامل صاحبان نظر را در ميان همشهريانم بر مي انگيزد بحث تغيير  اسامي برخي از خيابانها و محلات قديمي شهر است.

اگر نگاهي به برخي از اين موارد بيفكنيم شاهد تغيير اسم خيابان قم به وحدت شرقي و خيابان آغاجري به كشاورز و همچنين تغيير نام بسياري از كوچه ها و بنبستهاي كوچك و بزرگ در سطح شهر هستيم.

با توجه به سابقه دور و دراز محله هاي ياد شده و انس گرفتن همشهريان با اسامي پيشين بنظر ميرسد شهرداري  دست به اقدامي شتاب زده است و نتيجه آن چيزي جز سرگرداني ساكنين نخواهد بود.