1- نادر اختگان 2-ضیاء الله اعزازی ملکی 3- شیخ رضا باقری بنابی 4- طهماسب شعبانی 5- رسول هاشم زاده 6- اسکندر عزیزی.