از بامداد امروز تبلیغات کاندیداهای نمایندگی مجلس همزمان با سراسر کشور در بناب نیز آغاز شد اگر چه علیرغم انتظار روز اول بسیار سرد و بی رونق سپری شد که امیدواریم در روزهای آتی شاهد رقابتی سالم و نفسگیر میان کاندیدهای باشیم.

در برخی مناطق پرتردد شهر جایگاههای مخصوص نصب تبلیغات کاندیداهای در نظر گرفته شده است.

تا ظهر امروز تنها عکسهای عزیز اسکندری در این جایگاهها دیده میشد اما بتدریج عکسهای رضا باقری بنابی ، ضیاء اله اعزازی، نادر اختگان و طهماسب شهبانی نیز نصب شدند.

با این وجود خبری از تبلیغات یعقوب امیر دلیر نیست و معلوم نیست حضور بسیار کمرنگ وی نشانه ای از کناره گیری احتمالی وی در روزهای آینده است یا نه؟!.