بیانیه گروهی از اساتید در حمایت از شیخ رضا باقری بنابی

بیانیه گروهی از اساتید در حمایت از شیخ رضا باقری بنابی .