هم اکنون شمارش آرا به پایان رسیده و گزارشهای رسیده از  پیروزی شیخ رضا باقری بنابی حاکی است.