از شهرستانهای همسایه بناب هم خبر میرسد در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر آقای مهدی دواتگری و در حوزه ی انتخابیه ی ملکان آقای شهروز افخمی حائز اکثریت آرا شده اند.