تصاویر فوق مربوط به عملیات مسیر گشایی خیابان 20 متری کوثر بناب می باشد.

این خیابان از میدان مادر در خیابان آب شروع شده و در این فاز به بلوار شهریار منتهی میشود.

در فاز آینده و پس از مسیر گشایی، این خیابان به خیابان امام روبروی تربیت بدنی منتهی خواهد شد.