برخورد با ساخت و سازهای غیر اصولی و بدون پروانه

مسئول ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهری شهرداری بناب خبر داد با ساخت و سازهای غیر اصولی و بدون پروانه برخورد خواهد شد به گفته مهندس علی اصغری مسئول ستاد توانمدسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهر، این شهرداری با هدف سرو سامان دادن به ساخت و سازهای شهری و مهار احداثی های بدون پروانه و خارج از ضوابط و قوانین با کنترل شبانه روزی سطح شهر ، سعی خواهد نمود از رشد قارچ وار و ناهمگون ساختمانهایی که بدون توجه به آیین نامه شهرسازی ساخته می شوند و ضمن برهم زدن اندام شهر ، تبعات جبران ناپذیری را در آینده به وجودمی اورند.

جلوگیری نماید.

همانطوریکه همگان می دانیم یکی از وظایف اصلی شهرداری ها اجرایی نمودن قوانین و مقررات شهرسازی برای ایجاد شهری همگون و متناسب با نیازهای شهروندی است و برابر وظایف تعریف شده در قوانین مصوب می بایستی با هرگونه پدیده خارج ازاصول مهندسی اجرایی در حوزه شهری خویش مقابله نماید که امیدواریم شهروندان عزیز با مد نظر قرار دادن آینده شهر قبل از اینکه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی شان دچار تخریب شود همکاری لازم را با این شهرداری به عمل اورند تا هزینه صرف شده شان برای ساخت و سازهای غیر اصولی و بدون پروانه ساختمانی ضایع نگردد.

روابط عمومی شهرداری بناب.