هزینه 640.000.000 ریالی برای گل کاری بلوار ها و میادین ورودی شهر

احد شاکری معاون خدمات شهری شهرداری بناب خبر داد: برای گل کاری بلوارها و میادین ورودی شهر میزان 640.

000.

000 ریال از طرف شهرداری بناب هزینه شده است .

احد شاکری معاونت خدمات شهرداری بناب با بیان مطلب بالا افزود : معاونت خدمات شهری با انگیزه پیشواز از بهار و زینت دهی به فضاهای عمومی و پارکها خصوصاً میادین ورودی شهر ، با خرید میزان 420.

000.

000 ریال انواع گل زینتی نظیر شب بو ، بنفشه و غیره و تهیه تعداد کثیری نهال با مبلغ تقریبی 220.

000.

000 ریال از گلهای تولیدی گلخانه این شهرداری اقدام به گل کاری فضاهای شهری نموده که در کنار آن به رنگ آمیزی جداول بلوارها ، میادین ، سرعت گیرها، پایه چراغها، تابلوهای علائم، سطل های زباله، تعویض لامپ های میادین، پارکها، راه اندازی آب نماها ، فضا آرایی اطراف مزار شهدای گمنام شهرستان، جمع آوری تابلوهای زاید سطح شهر، طراحی سایبانهای مقابل مغازه ها، جمع آوری تمامی موانع پیاده روها و راه اندازی دو فقره سفره هفت سین در میادین معلم و بسیج  می توان اشاره کرد.