همگی ما میدانی که چند سال پیش در تقاطع جاده ی بناب با ورودی  روستای زاوشت احداث شد را دیده ایم.

این میدان که پیش از این به عنوان  میدان زاوشت شناخته میشد به میدان استاندارد تغییر نام داده است.

 همچنین در وسط این میدان نشان استاندارد ایران قرار داده شده است که  منظره ی جالبی به آن داده است.